Nógrádmegyer

október 27:

  • A falu lakossága a Salgótarján üzemeiben dolgozó helybéli munkásoktól értesült a forradalmi eseményekről.

október 28:

  • Gyarmathy Ferenc és id. Mártonka Mihály vezetésével a lakosság a kocsmától végigvonult a településen tanácsháza elé, ahol több hozzászólásra került sor. A nap során Rad­ván­szki János korelnök irányításával megválasztották a forradalmi tanácsot, melynek el­nöke Gyarmathy Ferenc, más forrás szerint id. Mártonka István  A testület tagjává vá­lasztották Balog Jánost, Besze Imre, Gaál Károlyt, Géczi Mihályt, Horváth Pált, Ki­rály Jánost, Mártonka Istvánt, Parádi Gábort, Rácz Bélát, Radvánszky Andrást, Tóth Pált és Verbói Mihályt.

október 28.-november 4:

  • Létrehozták a nemzetőrséget, Bánóczi (Válóczi) János parancsnokságával. A csoport tag­ja volt többek között Mártonka Gyula, id. Mártonka István és Mártonka Ferenc.

november 10:

  • A végrehajtó bizottság és a forradalmi tanács közös ülésén Princz András vb-elnök betegség miatt lemondott tisztségéről és helyére ideiglenesen Gyarmathy Ferencet, a for­ra­dal­mi tanács elnökét választották meg. Ugyanakkor nem fogadták el Végh Gábor vb-titkár felmondását. Továbbá arról is döntött a testület, hogy új 10 fős nemzetőrséget állítanak fel, s aki közülük munkás, azt kikérik munkahelyéről.

december 5:

  • A reggeli órában a községbe érkezett a szécsényi járási rendőrkapitányságról Körmendi Károly hadnagy és Szabó Árpád  A községi tanács épületében felkeresték Gyarmathy vb-elnököt, hogy megbeszéljék a helyi közigazgatás és a rendőrség közötti feladatok kérdését. A rendőrök az elnöki szobában távozásra szólították fel az ott tar­tóz­kodó személyeket. Eközben a faluban az a hír terjedt el, hogy a rendőrtisztek le akarják tar­tóztatni Gyarmathy Ferenc elnököt. Ennek hallatára Radvánszki Zoltán helyi lakos félre­verte a harangot, amire a község lakossága közül 300-400 fő a tanácsháza előtt követelte Gyarmathy kiengedését az épületből. Körmendi Károly hadnagy felszólította az elnököt, hogy nyugtassa meg a lakosságot és cáfolja meg az elterjedt álhírt. Gyarmathy Ferenc tájékoztatta a tömeget a rendőrtisztek jövetelének okáról, de eközben az ott tartózkodó édesanyja rosszul lett, és ezért mindketten haza mentek. Ezt követően a la­kos­ság benyomult az épületbe, lefegyverezték az ott tartózkodó rendőrtiszteket és felszólították őket a település elhagyására. Kisebb-nagyobb inzultusok után a tisztek elérték autóikat és eltávoztak a községből.

A rendőrök távozása után a tömeg nem oszlott szét. Szárnyra kelt ugyanis az a valótlan hír, miszerint az MSZMP-alapszervezetnél készítettek egy olyan listát, melyen feltün­tet­ték a forradalom alatti szerepvállalásuk miatt elszállítandó személyek neveit. Ezért el­küld­ték Mártonka Gyulát és Mártonka Józsefet Mucs István párttitkárért, akit a ta­nács­háza elé kísértek. Kérdésükre a titkár közölte, hogy csak olyan jegyzőkönyvvel szol­gál­hat, amely a pártba belépett személyek neveit tartalmazza, ezt Tóth Pál felolvasta a tö­meg­nek.

december 6:

  • Dus József főhadnagy, járási rendőrkapitány és Ádám József, járási tanácselnök az előző napi események tisztázására a községbe érkezett. Céljukat azonban nem érték el, mert a lakosság ismét fenyegetően lépett fel velük szemben.