Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Vármegyei Levéltára (továbbiakban: MNL NVL)
Székhely: 3100, Salgótarján, Ady Endre út 3/C
Postacím: 3100, Salgótarján, Ady Endre út 3/C
E-mail cím: titkarsag.nograd@mnl.gov.hu
Telefon: +36 (32) 412 801

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Rendelet”);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Fogalom meghatározások (GDPR)
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az MNL NVL blogjai személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során az MNL NVL rendszere rögzít bizonyos adatokat, melyeket az MNL NVL kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használ fel, ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak.
Az MNL NVL a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát.

Érintetti jogainak gyakorlása keretében Ön bármikor kérelmezheti az MNL NVL-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, – a Rendelet 16. és 17. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén – azok helyesbítését vagy törlését, továbbá kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
Érintettként jogosult arra is, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, amennyiben az MNL NVL adatkezelését sérelmesnek tartja. A Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefonszáma: +36/1-391-1400)

Az MNL NVL az adatkezelés során nem hoz automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne Önre.

Az MNL NVL a blogjai üzemeltetéséhez szükséges technikai feladatok ellátását az MNL NVL végzi (székhelye: 3100 Salgótarján, Ady Endre út 3/C), aki a személyes adatokhoz való hozzáférés miatt adatfeldolgozónak minősül („Adatfeldolgozó”).

Az MNL NVL a személyes adatok szabályos kezelését maga is megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az MNL NVL a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. Az MNL NVL csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.

Kapcsolat:
Az MNL NVL az általa kezelt adatokkal kapcsolatos panaszokat kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az titkarsag.nograd@mnl.gov.hu e-mail címen, valamint az 3100 Salgótarján, Ady Endre út 3/C postacímen fogadja.
Az MNL NVL az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek esetén a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható a Rendelet 12. cikkében meghatározott szabályok szerint.

error: Védett tartalom!