Megyei

Forrásgyűjtemények, dokumentumkötetek

Belitzky János: Schmidt bányaigazgató levelei 1918-1920. Múzeumi füzetek. Salgótarján, 1964.

Civitas Fortissima. A balassagyarmati csehkiverés kora és irodalma. Szerk.: Barthó Zsuzsanna – Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2000. Nógrád Megyei Levéltár

Sebestyén Kálmán: Salgótarjáni események 1918-1919-ben. Salgótarján, 2007. Nógrád Megyei Levéltár

Salgótarján történelmi kronológiája I. (A kezdetektől 1944-ig). Összeáll.: Dupák Gábor. Salgótarján, 1996. Nógrád Megyei Levéltár

Válogatott dokumentumok és adatok Nógrád megye munkásmozgalmának történetéből 1918-1919. Szerk.: Vonsik Ilona. Salgótarján, 1975.


Visszaemlékezések, naplók, emlékiratok

K.: A balassagyarmati csehkiverés. In: Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Bp., 1934.

Gere József: A szárnyaskerék katonái. Hogyan lett Balassagyarmat a legbátrabb város? Bp., 2002. MÁV

Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban. Bp., 1959.

Huszár Aladár: Gondolatok a világháború alatt. Bp., 1943

Pusztai Ernő: Mizserfai zászló. In: Hősi harcok emlékei. Bp., 1955. Szerk.: Lányi Ernőné. 72-74. p.

Rákóczy István: A csehek kiverése Balassagyarmatról és az Ipoly balpartjáról 1919 január utolsó napjain. Balassagyarmat, 1921.

Sréter Márton: Az acélgyári munkások. In: Nagy idők tanúi emlékeznek. (1918-1919). Összeáll.: Lányi Ernőné. Bp., 1958. 108-112.p.

Tormay Cecile: Bújdosó könyv. I-II. köt. Bp., 1921-1922.

Wabrosch Béla: A salgótarjáni acélgyári olvasókör története 1878-1926. Salgótarján, é. n. Munka ny.

Wabrosch Béla: Visszaemlékezések a Salgótarjáni Tiszti Casinó fennállásának 60-ik jubileumi évében. Salgótarján, 1941.


Történeti feldolgozások

A salgótarjáni iparvidék. Szerk.: Gajzágó Aladár. Salgótarján 1962. 251-255.p.

Antal Sulacsik Zoltán: A balassagyarmati csehkiverés története. Balassagyarmat, 1933.

Balassagyarmat a Tanácsköztársaság idején. Bp., 1959.

Balázs József: Salgótarján 1919. In: Hadtörténeti Közlemények. 1954. 3-4. sz.

Belitzky János: Az 1918-1919-es politikai pártok Nógrád megyei történetéhez. In: Palócföld. 1968. II. évf. 4. sz. 55-64. p.

Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben. Szerk. Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2002.

Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben. Szerk. Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2014.

Sebestyén Kálmán: A trianoni béke hatása Nógrád megyében. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 1991. XVII. 57-66. p.

Sebestyén Kálmán: Hősies honvédő harcok a szénmedencében. 100 éve próbálták elszakítani Magyarországtól Salgótarjánt. In: Tarjáni Városlakó Magazin. 2019. 27. évf. 1. sz. 28-30.p.

Dömötör Gergely: A 3. vörös hadosztály Losonc felszabadításáért folytatott tevékenysége. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1959. 2. sz.

Hetés Tibor: A 80. nemzetközi dandár. Bp., 1963.

Horváth István: Az 1918-1919-es forradalmak nógrádi eseményei a visszaemlékezések tükrében. In: Nógrád Megyei Múzeumi Évkönyv. 1979. 5. 5-24. p.

Horváth István: Nógrád megye az őszirózsás forradalom idején. In: Palócföld. 1968. II. évf. 4. sz. 36-46. p.

Horváth István: Salgótarján a polgári demokratikus és a szocialista forradalom időszakában 1918-1919. In: Salgótarján története. Szerk.: Szabó Béla. Salgótarján, 1972.

Horváth István: Történelmi tükörcserepek Salgótarján 1918-1968 közötti életéből. Salgótarján, 1992.

Majdán Béla: Az első világháborút lezáró nemzetközi békeszerződések tényleges hatása egy magyarországi határmenti megyeszékhely ipari életének alakulására. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 1984. X. 145-170. p.

Nógrád megye története 1849-1919. II. köt. Főszerk.: Balogh Sándor. Salgótarján, 1959

Puntigán József: Dokumentumok az országváltás idejéből. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 2001. XXV. 9-29.p.

Suba János: A magyar-csehszlovák határszakasz határköveinek története. 1921-1925. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 2001. XXV. 31-49.p.

Suba János: Egy határmegállapító bizottság anatómiája. A magyar-csehszlovák határmegállapító bizottság szervezete 1921-1925. In: „… Ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat-Várpalota, 2002. 199-249.p.

Száz év. A Nógrád megyei bányász munkásmozgalom története. Salgótarján, 1970.

Szomszéd András: A „kisterenyei csata” emlékezete. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XL. 117-123.p.

Vonsik Ilona: A forradalmak időszakának írott és tárgyi emlékei a Salgótarjáni Munkásmozgalmi Múzeumban 1918-1919. In: Nógrád Megyei Múzeumi Évkönyv. 1979. V. 25-52. p.

Vonsik Ilona: Újabb adatok a Kommunisták Magyarországi Pártja salgótarjáni szervezete megalakulásának körülményeihez. (1918. december). In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 1984. X. 171-192. p.