Katonák


A magyar kormány már első, április 12-i ülésén kérte a királytól a Galíciában állomásozó magyar ezredek hazarendelését, de ennek nem lett eredménye. A magyarországi hadi főparancsnokságok sem kaptak utasítást arra, hogy a magyar minisztérium rendelkezéseit kövessék. Ez részben azt jelentette, hogy a fegyverkészletekből nem tudtak juttatni a nemzetőrségeknek, részben pedig azt, hogy a kezdeti rendfenntartásra nem állt rendelkezésre megfelelő katonai erő. Április 20-ig már 26 megye kért katonaságot ilyen célból. Egy héttel később, 26-án határozott a minisztertanács arról, hogy „[az] országbani mozgalmak vészteljes természete szükségessé tevén egy mozgó nemzetőrség felállítását, vagy egy önkénytes őrsereg kiállítását most, midőn a katonaság hiányát annyira szükséges pótolni, annál fogva a 10,000 emberre költségvetés tétetni rendeltetett…” (F. Kiss Erzsébet szerk.: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 15.) A nemzetőrségről szóló törvény adott erre lehetőséget, amely kimondta, hogy rendkívüli esetben a nemzetőröket a lakóhelyük határán túl is bevethetik. Nagy Iván is naplójában megjegyzi: „Azért írtam följebb önkénytest, mert akkor eleinte még így neveztetett (meg azonkívül országos hadinemzetőrnek) és csak később kaptuk a honvéd nevet.”


 

HU_MNL_NML_IV_102_k_00001

1848. április 19.
Miniszterelnöki utasítás, hogy a katonai csapatok utánpótlását, áthelyezését ne akadályozzák.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00002

1848. május 5.
Katonák főorvosi vizsgálatáról utasítás.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00003

1848. május 11.
Sirko Pál 30 forintnyi pénzért állt be katonának még januárban, de ingyen nem engedhető el.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00004

HU_MNL_NML_IV_102_k_00005

1848. május 27.
Diósjenői születési elhalt katona halotti bizonyítványát megküldték a rokonoknak kiadás végett.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00006

1848. május 26.
Választmányi ülésen ismertették Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletét, hogy a közrend ellen vétők kötelesek fizetni a kirendelt katonaság költségeit.
A kinevezett hadügyminiszter, Mészáros Lázár az 5. (Radetzky) huszárezred parancsnokaként Veronában állomásozott, és csak május 23-án érkezett Pestre, hivatalát pedig június 1-én vette át. Addig a rendfenntartás katonai jellegű ügyeiben a belügyminiszter volt illetékes, az egyéb hadi jellegű témákban pedig Batthyány Lajos miniszterelnök.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00007

HU_MNL_NML_IV_102_k_00008

1848. május 23.
Kamatos kincstárutalványok kibocsátásával igyekszik a pénzügyminisztérium megfelelő alapot teremteni a honvédség felállítására és a közigazgatás kiadásainak fedezésére.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00009

HU_MNL_NML_IV_102_k_00010

1848. augusztus 29.
A haza veszélyben van – Belügyminiszteri rendelet a honvédkorúak összeírásának menetéről.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00011

HU_MNL_NML_IV_102_k_00012

1848. szeptember 18.
A honvédállítási rendelet megmagyarázása a lelkészek által, kerületenként települések kijelölése.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00013


HU_MNL_NML_IV_102_k_00015

1848. szeptember 26.
Batthyány Lajos rendelete a honvéd zászlóaljak felállításához szükséges újoncok kiállításáról.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00016

1848. szeptember 21.
Újoncállítási választmány felhívása a nógrádi 3030 újonc kiállítására.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00017

1848. szeptember 29.
Gács város levele, melyben közlik, hogy az újoncok utáni pénzügyi terheket nem tudják kifizetni.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00018

HU_MNL_NML_IV_102_k_00019

1848. október 8.
Tereskei bíró panasza a Horpácsiak ellen – felfogadott katonák.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00020

1848. október 11.
Hahn Elek jelentkezése őrmesternek a honvédseregbe.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00021

1848. október 18.
Kosdi lakos elbocsátása a katonaságtól, mert nyomorék.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00022

1848. október 19.
Jegyző fiát ajánlják őrmesternek kinevezni.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00023

1848. október 21.
Besorozási választmány panaszokra válaszoló levélfogalmazványai.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00024

1848. október 21.
Besorolási választmányi végzése a katonai összeírás problémáiról.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00025

1848. október 22.
Más községben szolgáló összeírtak ügye.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00026

1848. október 24.
Választmányi határozat dengelegi honvéd ügyében.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00027

1848. október 28.
Dömök Józsefet hadnagynak ajánlják.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00028

HU_MNL_NML_IV_102_k_00029

1848. október 29.
Divényoroszi elöljáróság kérése, hogy a szökött személyt katonaként írják a községre.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00030

1848 ősz
Balassagyarmati evangélikus egyház felajánlotta egyik harangját, Rácz Pál katlanos kéri, hogy a harangot ércben válthassa meg.


HU_MNL_NML_IV_102_k_00031

HU_MNL_NML_IV_102_k_00032

HU_MNL_NML_IV_102_k_00033

1848. november 3.
Előterjesztések: önkéntes tisztnek jelentkező, betegség miatt leszerelő.


HU_MNL_NML_IV_104_k_00034

1848. december 2.
Teleki grófok sziráki kastélyában egy toronyba beépített puskacsövek felhasználási lehetőségeiről jelentés.